Ogólne warunki

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ


WŁAŚCICIEL WITRYNY INTERNETOWEJ; ZGODA NA REGULAMIN KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ

Niniejszy regulamin korzystania z witryny internetowej (dalej określany jako „Regulamin”) odnosi się do strony internetowej dostępnej pod adresem www.bodyandfit.com oraz do wszystkich powiązanych z witryną  www.bodyandfit.com stron internetowych (łącznie określanych jako „Witryna internetowa”), których właścicielem jest firma Body & Fit, jej spółki dominujące, zależne i/lub powiązane (łącznie określani jako „Firma”). Niniejsza witryna internetowa jest własnością Firmy. KORZYSTAJĄC Z WITRYNY INTERNETOWEJ, WYRAŻASZ ZGODĘ NA JEJ REGULAMIN. JEŚLI NIE WYRAŻASZ NA NIEGO ZGODY, NIE KORZYSTAJ Z WITRYNY. Firma zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany, modyfikacji, dodania lub usunięcia fragmentów niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie. Regularnie sprawdzanie niniejszego Regulaminu leży w Twojej gestii. Jeśli nadal będziesz korzystać z Witryny internetowej po opublikowaniu przez nas zmian w Regulaminie, będzie to oznaczało że wyrażasz na nie zgodę. Tak długo jak przestrzegasz niniejszego Regulaminu, Firma przyznaje Ci osobiste, niewyłączne, nieprzenoszalne i ograniczone prawo do odwiedzania naszej Witryny internetowej i korzystania z niej.

UWAGA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO: ZA WYJĄTKIEM NIEKTÓRYCH RODZAJÓW SPORÓW OPISANYCH W PONIŻSZYM OŚWIADCZENIU DOTYCZĄCYM POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO, WYRAŻASZ ZGODĘ NA ROZSTRZYGANIE SPORÓW POMIĘDZY TOBĄ A FIRMĄ W RAMACH WIĄŻĄCEGO POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO. PONADTO ZRZEKASZ SIĘ WSZELKICH PRAW DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM Z POZWU ZBIOROWEGO ORAZ W POSTĘPOWANIU ARBITRAŻOWYM Z POZWU ZBIOROWEGO. TREŚĆ I ZNAKI HANDLOWE

Wszelka treść, obrazy, interfejs użytkownika, interfejs wizualny, zdjęcia, znaki handlowe, logo, pliki dźwiękowe, muzyka, szata graficzna oraz kod komputerowy, w tym między innymi projekt, struktura, wybór, koordynacja, ekspresja, wygląd i sposób działania oraz układ takiej treści zawarte w Witrynie internetowej (łącznie określane jako „Treść”) są własnością Firmy lub Firma nim zarządza, lub jest ich licencjodawcą lub licencjobiorcą. Ponadto taka Treść jest chroniona prawem w zakresie szaty graficznej, prawami autorskimi, patentowymi lub w zakresie znaków handlowych, a także innymi prawami własności intelektualnej i ustawami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Niektóre znaki handlowe, nazwy handlowe, znaki usługowe oraz logo używane lub wyświetlane w Witrynie internetowej są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami handlowymi, nazwami handlowymi lub znakami usługowymi Firmy oraz jej spółek powiązanych. Również inne znaki handlowe, nazwy handlowe i znaki usługowe używane lub wyświetlane w Witrynie internetowej są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami handlowymi, nazwami handlowymi i znakami usługowymi odpowiednich właścicieli (łącznie określane jako „Znaki handlowe”). Żaden z zapisów w niniejszym Regulaminie ani zawartych w Witrynie internetowej nie zapewnia ani nie powinien być interpretowany jako zapewnienie przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób licencji lub prawa do korzystania ze znaków handlowych bez uprzednio wyrażonej pisemnej zgody Firmy lub odpowiedniego właściciela. Zabrania się wykorzystywania nazwy Firmy oraz Znaków handlowych, w tym między innymi w celach reklamowych w związku rozpowszechnianiem materiałów w Witrynie internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy. Nie ograniczając ogólnego charakteru zdania poprzedniego, Firma zakazuje korzystania z jej nazwy oraz Znaków handlowych w formie łącza do jakiejkolwiek witryny internetowej, chyba że takie łącze zostało uprzednio pisemnie zatwierdzone przez Firmę.

DOPUSZCZALNE KORZYSTANIE Z WITRYNY INTERNETOWEJ ORAZ ZAWARTYCH W NIEJ TREŚCI

O ile nie zostało to wyraźnie stwierdzone w niniejszym Regulaminie, nie należy korzystać z żadnej części Witryny internetowej ani jej kopiować, powielać, ponownie publikować, przesyłać, publikować w Internecie, podawać do informacji publicznej, szyfrować, tłumaczyć, przekazywać ani przesyłać w żaden sposób, w tym wykorzystując kopie lustrzane, na inny komputer, serwer, witrynę internetową lub inne media służące do publikacji lub dystrybucji treści, lub do przedsiębiorstwa komercyjnego bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy. Możesz korzystać z informacji dotyczących produktów i usług Firmy, które zostały udostępnione przez nią specjalnie w celu ich pobrania z Witryny internetowej, jeśli (i) nie usuniesz informacji o prawach własności we wszystkich kopiach takich dokumentów; (ii) wykorzystasz te informacje wyłącznie do osobistego użytku, w niekomercyjnych celach informacyjnych i nie skopiujesz ani nie opublikujesz ich na komputerze będącym częścią sieci, ani nie rozpowszechnisz ich w mediach, (iii) nie wprowadzisz zmian w tych informacjach oraz (iv) nie uzupełnisz ich o dodatkowe oświadczenia ani gwarancje powiązane z nimi.

WIRUSY, DZIAŁALNOŚĆ HAKERSKA I INNE WYKROCZENIA

Nie należy niewłaściwie wykorzystywać Witryny internetowej, wprowadzając do niej wirusy, bomby logiczne lub inne materiały, które są złośliwe lub szkodliwe. Nie należy uzyskiwać dostępu bez pozwolenia do Witryny internetowej, serwera, na którym jest zapisana, ani innego serwera, komputera czy bazy danych połączonych z Witryną internetową. Zabrania się atakowania Witryny internetowej za pomocą ataku typu denial of service (odmowa usługi) lub rozproszonego ataku denial of service. Naruszając to postanowienie, możesz popełniać przestępstwo. Firma będzie zgłaszała takie naruszenia mających zastosowanie przepisów prawa organom ścigania i będzie z nimi współpracowała, ujawniając im Twoją tożsamość. W razie takiego naruszenia Twoje prawo do korzystania z witryny internetowej natychmiast wygasa.

Firma nie będzie odpowiedzialna za straty i szkody spowodowane rozproszonym atakiem typu denial of service, wirusami lub innymi szkodliwymi materiałami, które mogą zainfekować Twój komputer, programy komputerowe, dane lub inne materiały chronione prawem własności, jeśli będzie to wynikać z korzystania przez Ciebie z Witryny internetowej lub pobierania materiałów opublikowanych w niej, a także w witrynach stron trzecich, do których łącza znajdują się w Witrynie internetowej.

TREŚCI PRZESYŁANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Od czasu do czasu Firma może udostępniać w Witrynie internetowej usługi interaktywne, w tym między innymi czaty, tablice ogłoszeń, blogi oraz fora. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nadzorowanie, kontrolowanie ani moderowanie usług interaktywnych udostępnianych w Witrynie internetowej. Ponadto w żadnym wypadku Firma nie jest odpowiedzialna za straty lub szkody wynikające z korzystania z usług interaktywnych przez użytkownika niezgodnie ze standardami w zakresie treści ustalonymi przez Firmę. Jeśli zamieszczasz w Witrynie internetowej treść, niniejszym przyznajesz Firmie oraz jej spółkom powiązanym i licencjobiorcom obowiązujące na całym świecie, bezpłatne, wieczyste, nieodwołalne, niewyłączne prawo oraz pozwolenie na wykorzystanie, powielanie, podawanie do wiadomości publicznej, upublicznianie, modyfikowanie, udzielanie sublicencji, dystrybuowanie tej treści oraz włączanie jej do innych publikacji, w całości lub częściowo, metodami oraz za pomocą mediów dostępnych obecnie i opracowanych w przyszłości. Udzielasz Firmie i jej spółkom powiązanym oraz licencjobiorcom prawa do wykorzystywania imienia i/lub nazwiska, jakie ewentualnie możesz przesłać wraz z taką treścią. Oświadczasz i zapewniasz, że: jesteś właścicielem tej treści lub posiadasz wystarczające prawa do niej, na podstawie których możesz udzielić wyżej wymienionego pozwolenia, bez naruszania przepisów prawa żadnej strony trzeciej; treść jest dokładna; wykorzystanie dostarczonej przez Ciebie treści nie narusza niniejszej polityki oraz nie spowoduje uszkodzeń ciała osób ani strat podmiotów; zabezpieczysz Firmę przed konsekwencjami wszelkich roszczeń wniesionych w powiązaniu z dostarczoną przez Ciebie treścią. Firma ma prawo do kontrolowania, edytowania lub usuwania wszystkich działań lub treści, ale nie ma takiego obowiązku. Firma nie ponosi odpowiedzialności ani nie przyjmuje zobowiązań w związku z jakimikolwiek treściami publikowanymi przez Ciebie lub stronę trzecią.

STANDARDY DOTYCZĄCE TREŚCI PRZESYŁANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

Następujące standardy mają zastosowanie w przypadku wszystkich materiałów przesyłanych (dalej określanych jako „Wypowiedzi”) do Witryny internetowej oraz wszelkich powiązanych usług interaktywnych:

Wypowiedzi muszą być:

 • dokładne (jeśli odnoszą się do faktów);;
 • prawdziwe (w przypadku dzielenia się opinią); oraz
 • zgodne z mającymi zastosowanie przepisami prawa w Stanach Zjednoczonych i kraju, z którego są publikowane.

Wypowiedzi nie mogą:

 • zawierać materiałów zniesławiających, obscenicznych, obraźliwych, wyrażających nienawiść lub podżegających;
 • zachęcać do przemocy lub nielegalnych działań;
 • naruszać praw autorskich, znaków handlowych lub innych praw własności intelektualnej innych osób;
 • być wynikiem działań naruszających obowiązek prawny wobec osób trzecich, na przykład obowiązek wynikający z umowy lub zobowiązanie do zachowania poufności;
 • naruszać lub nadużywać prywatności innych osób lub powodować przykrości, kłopotów lub niepotrzebnego niepokoju;
 • być używane w celu podszycia się pod inne osoby lub podawania fałszywych informacji na temat swojej tożsamości lub powiązań z innymi osobami;
 • sugerować, że pochodzą od Firmy, jeśli nie jest to prawda.

Firma ustali, podejmując decyzję wedle własnego uznania, czy te standardy dotyczące treści zostały naruszone w trakcie korzystania przez Ciebie z Witryny internetowej. Jeśli firma uzna, że doszło do naruszenia standardów, może podjąć działanie, które uzna za odpowiednie, między innymi jedno lub więcej z następujących:

 1. natychmiastowe, tymczasowe lub trwałe odebranie prawa do korzystania z Witryny internetowej;
 2. natychmiastowe, tymczasowe lub trwałe usunięcie Twoich Wypowiedzi.
 3. postępowanie prawne wobec Ciebie mające na celu zwrot wszelkich kosztów (między innymi koszty procedur administracyjnych i prawnych) poniesionych przez Firmę w wyniku wyżej wymienionego naruszenia;
 4. ujawnienie takich informacji organom ścigania, jeśli Firma uzna to za konieczne po rozważeniu.

W żadnym wypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania podjęte w odpowiedzi na naruszenie niniejszych standardów dotyczących treści.


REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ BODY & FIT
Program poleceń umożliwia klientom Body & Fit zdobycie kredytów i wykorzystanie ich do uzyskania zniżki przy składaniu zamówienia w sklepie internetowym Body & Fit
​​​​​​
Osoba polecająca
​​​​​​​
Z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej, możesz otrzymać „kredyt” do wykorzystania na tej stronie, polecając nam nowego klienta / nowych klientów za pośrednictwem naszego programu poleceń poprzez udostępnienie linku polecającego lub kodu polecającego, który Ci przekazujemy („Program poleceń”).
Możesz uczestniczyć jako „osoba polecająca” w tym programie poleceń tylko wtedy, gdy masz aktywne konto w Body & Fit. Nie można polecić siebie.
Osoba polecająca otrzyma odpowiedni kredyt na swoje konto po tym, jak osoba polecona złoży zamówienie o określonej minimalnej wartości zamówienia.
Jeśli osoba polecona anuluje lub zwróci zamówienie z jakiegokolwiek powodu w ciągu 14 dni od wysłania, nie będziesz kwalifikować się do żadnego kredytu.
Jeśli osoba polecająca anuluje lub zwróci część zamówienia, a pozostała wartość zamówienia spadnie poniżej określonej minimalnej wartości zamówienia w ramach programu poleceń, osoba polecająca nie będzie już kwalifikować się do otrzymania kredytu.
Nie można polecić siebie.

Osoba polecona

Z zastrzeżeniem warunków przedstawionych poniżej, stajesz się osobą poleconą, gdy otrzymasz link polecający od osoby polecającej. Możesz użyć tego linku, aby otrzymać voucher zniżkowy, gdy jesteś nowym klientem lub istniejącym klientem, który nie złożył zamówienia w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Voucher otrzymany przez osobę poleconą jest powiązany z adresem e-mail tej osoby, a zatem może być używany tylko przez osobę poleconą.
W celu uniknięcia wątpliwości, wszelkie kredyty wygenerowane w ramach programu poleceń można wydać wyłącznie na stronie internetowej Body & Fit i ani polecający, ani polecony nie są uprawnieni do otrzymywania żadnych płatności z tytułu kredytu.
Kredytu nie można wymienić na gotówkę.
W przypadku anulowania lub dokonania zwrotu (części) zamówienia nie możesz otrzymać zwrotu wyższej kwoty niż kwota faktycznie zapłacona (wartość zamówienia pomniejszona o zniżki).
Kredyty, które znajdują się na Twoim koncie programu poleceń, nie są w żaden sposób przenoszone.
Otrzymasz kredyt w ramach programu poleceń w domyślnej walucie strony.
Body & Fit może, według naszego wyłącznego uznania, wycofać kredyt wygenerowany z programu poleceń w dowolnym momencie, jeśli uważamy lub podejrzewamy, że korzystanie z programu poleceń jest nieuczciwe, wprowadzające w błąd lub sprzeczne z niniejszymi warunkami.
Możliwość łączenia wielu voucherów lub zniżek może ulec zmianie bez uprzedzenia.

INNE WARUNKI I ZASADY

Dodatkowe warunki i zasady mogą mieć zastosowanie w odniesieniu do określonych części lub funkcji Witryny internetowej, w tym do konkursów, promocji lub innych podobnych możliwości, z których wszystkie zostają włączone do Regulaminu za pomocą niniejszego odwołania. Jesteś zobowiązany/zobowiązana do przestrzegania tych warunków i zasad, w tym — jeśli ma to zastosowanie — stanowiących, że jesteś w odpowiednim wieku z prawnego punktu widzenia, aby korzystać z tych usług lub funkcji. W razie wystąpienia konfliktu pomiędzy niniejszym Regulaminem a warunkami i zasadami opublikowanym lub mającymi zastosowanie w odniesieniu do określonej części Witryny internetowej, w przypadku korzystania przez Ciebie z danej części Witryny internetowej lub określonej usługi obowiązywać będą odpowiednie warunki i zasady. Ewentualne zobowiązania Firmy w odniesieniu do jej produktów i usług są regulowane wyłącznie przez umowy, na mocy których są udostępniane. Ponadto żadnej z informacji zawartych w niniejszej Witrynie internetowej nie należy interpretować w taki sposób, aby zmienić postanowienia tych umów. Firma może zmieniać produkty i usługi oferowane w Witrynie internetowej w każdej chwili bez powiadomienia. Materiały dostępne w Witrynie internetowej dotyczące produktów i usług mogą być nieaktualne, a Firma nie zobowiązuje się do ich aktualizowana w Witrynie internetowej w odniesieniu do odpowiednich produktów i usług, chyba że wymagają tego przepisy prawa.

Niektóre dane dotyczące wagi, wymiarów itp. są podane wyłącznie w przybliżeniu oraz w celach informacyjnych. Firma podejmuje uzasadnione w danych okolicznościach starania, aby dokładnie wyświetlać atrybuty produktów, w tym odpowiednie kolory. Kolor, jaki wyświetli się u Ciebie, jest jednak zależny od Twojego komputera, a Firma nie gwarantuje, że będzie on wyświetlał takie kolory dokładnie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZDROWIA

Informacje oraz stwierdzenia dotyczące suplementów diety nie zostały ocenione przez Agencję Żywności i Leków, a ich celem nie jest umożliwienie diagnozy, leczenia, terapii ani zapobiegania chorobom. Przed zastosowaniem produktów należy dokładnie przeczytać informacje zawarte na wszystkich etykietach i opakowaniach produktów. Informacje zawarte w Witrynie internetowej lub udostępnione za jej pośrednictwem nie zastępują zaleceń lekarzy oraz innych pracowników służby zdrowia. Z informacji udostępnionych w Witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem, między innymi informacji, które mogą być podawane przez pracowników służby zdrowia lub dietetyków, nie należy korzystać do diagnozowania lub leczenia schorzeń lub chorób.

KONTA, HASŁA I BEZPIECZEŃSTWO

Niektóre funkcje i usługi oferowane w Witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem mogą wymagać założenia konta. Ponosisz wyłączną pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności danych swojego konta, w tym hasła, a także za wszelkie działania podejmowane za pomocą Twojego konta. W razie nieupoważnionego korzystania z Twojego konta lub hasła lub innego naruszenia bezpieczeństwa należy natychmiast powiadomić Firmę. Możesz zostać pociągnięty/pociągnięta do odpowiedzialności za straty poniesione przez Firmę lub innych użytkowników lub osoby odwiedzające Witrynę internetową wynikające z wykorzystania Twojego konta przez inną osobę lub z faktu, iż nie zabezpieczyłeś/nie zabezpieczyłaś odpowiednio swoich danych i nie zachowałeś/nie zachowałaś ich poufności. Nie możesz korzystać z kont innych osób bez wyraźnego pozwolenia i zgody posiadacza danego konta. Firma nie jest i nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za żadne straty lub szkody wynikające z niespełnienia przez Ciebie powyższych zobowiązań.

PRYWATNOŚĆ

Korzystanie przez Ciebie z Witryny internetowej oraz wszelkich informacji udostępnionych lub zgromadzonych przez Firmę i strony trzecie w trakcie odwiedzania przez Ciebie Witryny internetowej lub korzystania z niej podlega polityce prywatności , która zostaje włączona do niniejszych warunków na mocy tego odwołania. Wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie przez Firmę Twoich danych zgodnie z polityką prywatności.

Korzystając z Witryny internetowej, potwierdzasz i akceptujesz fakt, że informacje przekazywane przez Internet nigdy nie są całkowicie prywatne i bezpieczne. Rozumiesz, że wszelkie wiadomości i informacje przesyłane do Witryny internetowej mogą być odczytywane lub interpretowane przez inne osoby, nawet jeśli pojawia się powiadomienie informujące, że określona transmisja danych (na przykład dane karty kredytowej) jest szyfrowana.

LINKI DO WITRYNY INTERNETOWEJ

Firma Body & Fit zakazuje tworzenia i utrzymywania łączy do Witryny internetowej lub jej części w innych witrynach bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Body & Fit. Ponadto firma Body & Fit zakazuje uruchamiania lub wyświetlania niniejszej Witryny internetowej lub wszelkiej Treści w ramkach lub w podobny sposób w innych witrynach bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Body & Fit. Wszelkie zatwierdzone łącza do Witryny internetowej muszą być zgodne z mającymi zastosowanie przepisami prawa, zasadami i regulacjami.

LINKI DO INNYCH STRON

Firma zakazuje tworzenia i utrzymywania łączy do Witryny internetowej lub jej części w innych witrynach bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy. Ponadto Firma zakazuje uruchamiania lub wyświetlania niniejszej Witryny internetowej lub wszelkiej Treści w ramkach lub w podobny sposób w innych witrynach bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy. Wszelkie zatwierdzone łącza do Witryny internetowej muszą być zgodne z mającymi zastosowanie przepisami prawa, zasadami i regulacjami.

ZASTRZEŻENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

FIRMA NIE ZAPEWNIA, ŻE WITRYNA INTERNETOWA ANI ZAWARTA W NIEJ TREŚĆ JEST BEZBŁĘDNA, BĘDZIE DZIAŁAĆ NIEPRZERWANIE ANI ŻE WSZELKIE BŁĘDY BĘDĄ POPRAWIANE LUB ŻE KORZYSTANIE Z NIEJ POZWOLI NA UZYSKANIE OKREŚLONYCH WYNIKÓW. WITRYNA INTERNETOWA I ZAWARTA W NIEJ TREŚĆ SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE „TAK JAK JEST” I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOPUSZCZANYM PRZEZ MAJĄCE ZASTOSOWANIE PRZEPISY PRAWA FIRMA WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE I DOROZUMIANE, W TYM GWARANCJE DOKŁADNOŚCI, NIENARUSZALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU W ODNIESIENIU DO WITRYNY INTERNETOWEJ ORAZ WSZELKICH PRODUKTÓW I USŁUG OFEROWANYCH LUB NABYWANYCH W WITRYNIE INTERNETOWEJ LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM. PONADTO FIRMA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE DZIAŁANIA, ZANIECHANIA ORAZ ZACHOWANIE STRON TRZECICH ZWIĄZANE LUB POWIĄZANE Z KORZYSTANIEM PRZEZ CIEBIE Z WITRYNY INTERNETOWEJ. PONOSISZ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z WITRYNY INTERNETOWEJ ORAZ POWIĄZANYCH Z NIĄ STRON. W RAZIE WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW Z WITRYNĄ INTERNETOWĄ JEDYNYM MOŻLIWYM ŚRODKIEM ZARADCZYM OFEROWANYM PRZEZ FIRMĘ WOBEC NIEZADOWOLENIA Z JAKOŚCI WITRYNY INTERNETOWEJ LUB TREŚCI JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB TREŚCI. NINIEJSZE ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI STANOWIĄ CZĘŚĆ POROZUMIENIA POMIĘDZY STRONAMI.

Firma zastrzega sobie prawo do podjęcia następujących działań bez powiadomienia: (i) modyfikacji, zawieszenia lub zakończenia działania Witryny internetowej lub dostępu do niej, lub do jednej z jej części; (ii) modyfikacji lub zmiany Witryny internetowej lub jednej z jej części, a także wszystkich mających zastosowanie polityk i warunków; (iii) przerwania działania Witryny internetowej lub jej części, jeśli jest to konieczne do wykonania regularnych lub doraźnych prac konserwacyjnych, naprawienia błędów lub wprowadzenia innych zmian.

ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

Poza przypadkami gdy jest to zakazane przez prawo Firma w żadnym wypadku nie jest odpowiedzialna za wszelkie szkody pośrednie, następcze, prewencyjne oraz odszkodowania z nawiązką lub retorsyjne, w tym za utratę zysków, nawet jeśli Firma została poinformowana o możliwości wystąpienia takiej szkody.

NARUSZENIE REGULAMINU

Firma może, podejmując decyzję wedle własnego uznania i bez uprzedzenia, unieważnić Twój dostęp do Witryny internetowej i/lub zablokować dostęp do Witryny internetowej w przyszłości, jeśli stwierdzi, że naruszyłeś/naruszyłaś niniejszy Regulamin lub inne umowy lub wytyczne, które są związane z korzystaniem przez Ciebie z Witryny internetowej. Wszelkie naruszenia niniejszego Regulaminu będą stanowiły niezgodną z prawem i nieuczciwą praktykę biznesową, a także spowodują nieodwracalne szkody dla Firmy, w przypadku których odszkodowanie finansowe byłoby niewystarczające. Wyrażasz zgodę na uzyskanie przez Firmę godziwego zadośćuczynienia lub zadośćuczynienia na zasadzie słuszności, jeśli Firma uzna takie działanie za konieczne lub odpowiednie w danych okolicznościach. Te środki obowiązują w powiązaniu z innymi, które Firma może uzyskać według prawa lub na zasadzie słuszności.

Jeśli Firma podejmie czynności prawne przeciwko Tobie w wyniku naruszenia przez Ciebie niniejszego Regulaminu, Firma będzie uprawniona do uzyskania odszkodowania od Ciebie, a Ty musisz opłacić wszelkie honoraria adwokackie oraz koszty takich czynności wraz z innym zadośćuczynieniem przyznanym Firmie w rozsądnym zakresie. Firma nie jest w żadnym wypadku odpowiedzialna wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za unieważnienie Twojego dostępu do Witryny internetowej w wyniku naruszenia niniejszego Regulaminu.

SPORY; UMOWA O ARBITRAŻ; ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POSTĘPOWANIA GRUPOWEGO; ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POSTĘPOWANIA Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH; PRAWO WŁAŚCIWE; JURYSDYKCJA

ZAPOZNAJ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI PARAGRAFAMI, PONIEWAŻ ZAWIERAJĄ ONE WYMÓG ZASTOSOWANIA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO W PRZYPADKU SPORÓW Z FIRMĄ ORAZ OGRANICZAJĄ TWOJE MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O ZADOŚĆUCZYNIENIE Z NASZEJ STRONY.

 1. Zastosowanie umowy o arbitraż
  • Wszelkie spory lub roszczenia związane w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez Ciebie z Witryny internetowej lub innych produktów lub usług sprzedawanych lub dystrybuowanych przez Firmę za pośrednictwem Witryny internetowej nie mogą być rozwiązywane nieformalnie ani w sądach ds. drobnych roszczeń. Należy je rozwiązywać w ramach wiążącego postępowania arbitrażowego indywidualnie zgodnie z warunkami ustalonymi poniżej, za wyjątkiem sytuacji, gdy Ty i Firma nie musicie rozstrzygać sporu, w którym jedna ze stron domaga się zadośćuczynienia na zasadzie słuszności lub innego zadośćuczynienia za domniemane bezprawne wykorzystanie praw autorskich, znaków handlowych, nazw handlowych, logo, sekretów handlowych lub patentów.
 2. Zasady postępowania arbitrażowego.
  • Federalna ustawa o postępowaniu arbitrażowym reguluje interpretację i wykonanie tego środka rozstrzygania sporów. Postępowanie arbitrażowe zostanie wszczęte za pośrednictwem Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażu (American Arbitration Association, dalej określanego jako „AAA”). To uznany dostawca usług alternatywnego rozstrzygania sporów (dalej określany jako „Dostawca usług ADR”), który oferuje usługi arbitrażowe w sposób opisany w dalszej części tego akapitu. Jeśli AAA nie może się zająć rozstrzygnięciem sporu, strony powinny wybrać alternatywnego Dostawcę usług ADR. Zasady ustalone przez Dostawcę usług ADR będą obowiązywały w odniesieniu do wszystkich aspektów danego postępowania arbitrażowego, między innymi do metody wszczęcia i/lub zażądania postępowania arbitrażowego, za wyjątkiem sytuacji stojących w sprzeczności z niniejszym Regulaminem („Zasady postępowania arbitrażowego”). Zasady postępowania arbitrażowego ustalone przez AAA są dostępne online pod adresem www.adr.org. Można się także z nimi zapoznać, dzwoniąc do AAA pod numer +1-800-778-7879.

   Arbitraż powinien przeprowadzić jeden neutralny arbiter. Wszelkie roszczenia oraz spory, w przypadku których łączna wartość żądanej rekompensaty jest mniejsza niż dziesięć tysięcy USD (10 000,00 USD) mogą zostać rozstrzygnięte w ramach wiążącego postępowania arbitrażowego, w którym decyzja o stawieniu się leży w gestii strony żądającej zadośćuczynienia. W przypadku roszczeń i sporów, w których łączna wartość żądanej rekompensaty wynosi dziesięć tysięcy USD (10 000,00 USD) lub więcej, prawo do wysłuchania oraz miejsce takiego wysłuchania zostanie ustalone na podstawie Zasad postępowania arbitrażowego. Zasądzona przez arbitra kwota może zostać zatwierdzona przez sąd odpowiedniej jurysdykcji.
 3. Dodatkowe zasady dotyczące postępowania arbitrażowego bez obowiązku stawiennictwa.
  • Jeśli zostanie wybrane postępowanie arbitrażowe bez obowiązku stawiennictwa zgodnie z powyższymi ustaleniami, postępowanie arbitrażowe należy przeprowadzić telefonicznie, online i/lub wyłącznie na podstawie materiałów pisemnych. Sposób przeprowadzenia postępowania wybiera strona wszczynająca postępowanie. Postępowanie arbitrażowe nie będzie wtedy uwzględniało osobistego stawiennictwa stron ani świadków, chyba że zostanie to ustalone przez strony przy obustronnej zgodzie.
 4. Uprawnienia arbitra.
  • Arbiter podejmuje decyzję o prawach oraz zobowiązaniach Twoich oraz Firmy, a spór nie może zostać połączony z innymi kwestiami lub sprawami czy stronami. Arbiter ma uprawnienie do wyrażenia zgody na wniosek rozporządzający w zakresie całego roszczenia lub jakiejkolwiek jego części. Arbiter ma uprawnienie do zasądzenia odszkodowania finansowego oraz odszkodowania niefinansowego lub zadośćuczynienia, które osoba może wykonać, zgodnie z mającym zastosowanie prawem, Zasadami postępowania arbitrażowego oraz Regulaminem. Arbiter wyda pisemne zasądzenie lub oświadczenie o podjętej decyzji, w którym opisze najważniejsze ustalenia i wnioski, na których oparł zasądzenie, w tym sposób obliczenia zasądzonego odszkodowania. Arbiter ma takie samo uprawnienie do zasądzenia zadośćuczynienia indywidualnie, jakie miałby sędzia w sądzie. Zasądzenie arbitra jest ostateczne i wiążące dla Ciebie oraz Firmy.
 5. Zrzeczenie się prawa do rozprawy z udziałem przysięgłych.
  • Ty oraz Firma niniejszym zrzekacie się konstytucyjnego oraz ustawowego prawa do wytoczenia procesu sądowego oraz odbycia rozprawy z udziałem sędziego lub przysięgłych. W zamian za to decydujecie, że wszelkie roszczenia oraz spory będą rozstrzygane w procesie arbitrażowym. Procedury arbitrażowe są zazwyczaj bardziej zwięzłe, skuteczne i mniej kosztowne niż postępowanie sądowe. Ponadto podlegają jedynie w niewielkim stopniu kontroli ze strony sądu. W razie sporów sądowych pomiędzy Tobą a Firmą w jednym z sądów stanowych lub federalnych, mających na celu odwołanie lub wyegzekwowanie zasądzenia wynikającego z postępowania arbitrażowego lub w innych przypadkach, Ty oraz Firma zrzekacie się wszelkich praw do rozprawy z udziałem przysięgłych oraz decydujecie, że taki spór zostanie rozstrzygnięty przez sędziego.
 6. Zrzeczenie się prawa do postępowania grupowego lub pozwów grupowych.
  • Wszelkie roszczenia oraz spory w zakresie niniejszej umowy należy rozstrzygać indywidualnie w ramach postępowania arbitrażowego lub sądowego. Nie należy ich rozstrzygać grupowo. Wszelkie roszczenia ze strony więcej niż jednego klienta lub użytkownika nie mogą być rozstrzygane w postępowaniu arbitrażowym ani sądowym łącznie lub grupowo wraz z roszczeniami innych klientów lub użytkowników.
 7. Poufność.
  • Żadna z części postępowań nie będzie otwarta dla publiczności ani mediów. Wszelkie dowody odkryte lub zebrane w trakcie wysłuchania są poufne i nie mogą zostać ujawnione, za wyjątkiem zgody stron wyrażonej pisemnie, na podstawie postanowienia sądu lub jeśli jest to wymagane przez przepisy prawa. Niezależnie od powyższego strony mogą złożyć w sądzie wszelkie informacje konieczne do wyegzekwowania postępowania arbitrażowego w związku z naruszeniem niniejszej umowy, wyegzekwowania zasądzenia wynikającego z postępowania arbitrażowego lub ubiegania się o godziwe zadośćuczynienie lub zadośćuczynienie na zasadzie słuszności.
 8. Sądy ds. drobnych roszczeń.
  • Niezależnie od powyższego Ty lub Firma możecie wnieść indywidualny pozew w sądzie ds. drobnych roszczeń.
 9. Sądy.
  • We wszystkich przypadkach, gdy powyższa Umowa o arbitraż umożliwia stronom rozstrzygnięcie sporu w sądzie, strony wyrażają niniejszym zgodę, aby spory te podlegały prawu Stanów Zjednoczonych oraz prawu stanu Illinois bez uwzględniania zasad dotyczących kolizji praw. Poddajesz się jurysdykcji sądów stanowych oraz federalnych hrabstwa DuPage w stanie Illinois oraz zrzekasz się prawa do złożenia zastrzeżeń wobec właściwości rzeczowej lub miejscowej sądu.
 10. Okres obowiązywania.
  • Niniejsza Umowa o arbitraż obowiązuje również po zakończeniu Twojej relacji z Firmą.

NIE OBOWIĄZUJE TAM, GDZIE JEST TO ZABRONIONE PRZEZ PRAWO

Firma zarządza Witryną internetową i utrzymuje ją ze swojej siedziby w Downers Grove, w stanie Illinois w Stanach Zjednoczonych. Inne witryny Firmy mogą być zarządzanie i utrzymywane z różnych lokalizacji poza granicami Stanów Zjednoczonych. Chociaż Witryna internetowa jest dostępna na całym świecie, nie wszystkie jej funkcje, produkty i usługi omawiane, wspominane, udostępniane lub oferowane przez Witrynę internetową lub w niej są dostępne dla wszystkich osób we wszystkich lokalizacjach na świecie, a także nie są uznawane za odpowiednie lub nie są dostępne poza Stanami Zjednoczonymi. Firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia, podejmując decyzję wedle własnego uznania, udostępniania funkcji, produktów i usług oraz ich ilości dowolnej osobie lub na dowolnym obszarze geograficznym. Wszelkie oferty funkcji, produktów lub usług udostępnione w Witrynie internetowej nie obowiązują tam, gdzie jest to zakazane przez prawo. Jeśli odwiedzasz Witrynę internetową poza Stanami Zjednoczonymi, robisz to z własnej inicjatywy i przejmujesz pełną odpowiedzialność za zachowanie zgodności z mającymi zastosowanie lokalnymi przepisami prawa.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez sąd lub inny trybunał odpowiedniej jurysdykcji za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, takie postanowienie zostanie usunięte lub ograniczone do minimalnego koniecznego zakresu lub zastąpione ważnym postanowieniem, które odzwierciedla cel niniejszego Regulaminu, tak że niniejszy Regulamin pozostanie w pełni w mocy i skuteczny. Niniejszy Regulamin stanowi całość umowy pomiędzy Tobą a Firmą w odniesieniu do korzystania przez Ciebie z Witryny internetowej. Wszelkie inne pisemne lub ustne umowy lub porozumienia pomiędzy Tobą a Firmą dotyczące korzystania przez Ciebie z Witryny internetowej zostają niniejszym zastąpione lub rozwiązane. Firma nie akceptuje kontrpropozycji do niniejszego Regulaminu. Wszelkie takie propozycje zostają niniejszym kategorycznie odrzucone. Jeśli Firma nie będzie nalegać na ścisłe wykonanie niniejszego Regulaminu lub nie będzie go egzekwować, nie należy rozumieć tego jako zrzeczenia się Firmy z jakiegokolwiek postanowienia lub prawa do egzekwowania niniejszego Regulaminu. Ponadto żaden sposób zachowania pomiędzy Firmą a Tobą lub inną stroną nie może zostać uznany za modyfikację postanowień niniejszego Regulaminu. Niniejszego Regulaminu nie należy interpretować lub rozumieć jako przyznania praw lub możliwości dochodzenia zadośćuczynienia jakiejkolwiek stronie trzeciej.

OPINIE I INFORMACJE

Wszelkie opinie pozostawiane przez Ciebie w Witrynie internetowej są uznawane za niepoufne. Firma może dowolnie dysponować takimi informacjami w nieograniczony sposób. Informacje zawarte w Witrynie internetowej mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Komisja Europejska zapewnia platformę do rozstrzygania sporów online (online dispute resolutions, ODR), którą można znaleźć pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Jesteśmy gotowi wziąć udział w pozasądowym procesie rozstrzygania sporów przed organami powołanymi do rozstrzygania sporów konsumenckich.