Allmänna villkor

ANVÄNDARVILLKOR


ÄGANDE AV WEBBPLATS, GODKÄNNANDE AV ANVÄNDARVILLKOR

Dessa användarvillkor (”användarvillkor”) gäller för webbplatsen på www.bodyandfit.com och alla associerade webbplatser som är länkade till www.bodyandfit.com (gemensamt kallade ”plats”) av Body & Fit, dess moderbolag, dotterbolag och/eller närstående bolag (gemensamt kallade ”bolaget”). Webbplatsen är bolagets egendom. GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN GODKÄNNER DU DESSA ANVÄNDARVILLKOR. OM DU INTE GODKÄNNER DEM SKA DU INTE ANVÄNDA WEBBPLATSEN. Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst och enligt eget omdöme, ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa användarvillkor. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera eventuella förändringar i dessa användarvillkor. Din fortsatta användning av webbplatsen efter meddelande o ändringar betyder att du accepterar och godkänner ändringarna. Så länge du följer de här användarvillkoren ger bolaget dig personlig, icke-exklusiv, icke-överförbar, begränsad rätt till åtkomst och användning av webbplatsen.

MEDDELANE OM SKILJEFÖRFARANDE: FÖRUTOM I SAMBAND MED VISSA TYPER AV TVISTER SOM BESKRIVS I PARAGRAFEN OM SKILJEFÖRFARANDE NEDAN, GODKÄNNER DU ATT TVISTER MELLAN DIG OCH BOLAGET LÖSES GENOM OBLIGATORISKT BINDANDE SKILJEDOM OCH DU AVSTÅR ALLA RÄTTIGHETER ATT MEDVERKA I EN RÄTTSLIG PRÖVNING GENOM GRUPPTALAN ELLER SKILJEFÖRFARANDE GÄLLANDE GRUPPTALAN. INNEHÅLL OCH VARUMÄRKEN

Alla texter, grafiska bilder, användargränssnitt, visuella gränssnitt, fotografier, varumärken, logotyper, ljud, musik, konstverk och programkod, inklusive men inte begränsat till design, struktur, urval, koordinering, uttryck, ”känsla och utformning” samt arrangemang av sådant innehåll som finns på webbplatsen (gemensamt kallade ”innehåll”) ägs, kontrolleras eller licenseras av eller till bolaget och skyddas av lagar om handelsmönster, copyright, patent och varumärken samt olika andra lagar om immateriella rättigheter och illojal konkurrens.

Vissa varumärken, varunamn, servicemärken och logotyper som används eller visas på webbplatsen är registrerade och oregistrerade varumärken, varunamn och servicemärken som tillhör bolaget och dess närstående bolag och andra varumärken, varunamn och servicemärken som används eller visas på webbplatsen är registrerade och oregistrerade varumärken, varunamn och servicemärken som tillhör deras respektive ägare (gemensamt kallade ”varumärken”). Inget i dessa användarvillkor eller som på annat sätt tillhandahålls på webbplatsen ger eller bör anses ge, underförstått eller av visst sakförhållande eller på annat sätt, någon licens eller rättighet att använda några av varumärkena utan bolagets eller annan ägares skriftliga förhandsgodkännande. Varken bolagets namn eller något av varumärkena får användas på något sätt, inklusive men inte begränsat till annonsering eller publicitet för distribution av material på webbplatsen utan bolagets skriftliga förhandsgodkännande. Utan att det påverkar den generella tillämpligheten av det ovannämnda, förbjuder bolaget användning av dess namn eller något varumärke i samband med länkning till någon webbplats utan bolagets förhandsgodkännande av länken.

TILLÅTEN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH DESS INNEHÅLL

Om inte annat uttryckligen föreskrivs i dessa användarvillkor får ingen del av webbplatsen och inget innehåll användas, kopieras, återskapas, återpubliceras, laddas upp, läggas ut, offentliggöras, kodas, översättas, vidarebefordras eller distribueras på något sätt, inklusive genom återspegling, till någon annan dator, server, webbplats eller annat medium för publicering eller distribution eller för något annat affärsmässigt syfte utan bolagets uttryckliga, skriftliga förhandsgodkännande. Du får använda information om bolagets produkter och tjänster som bolaget avsiktligen har gjort tillgänglig för nedladdning från webbplatsen, under förutsättning att du (i) inte tar bort något text från skyddsmeddelanden på några kopior av sådana dokument, (ii) endast använder informationen för ditt personliga, icke-kommersiella informationssyfte och inte kopierar eller lägger upp den på någon nätverksansluten dator eller sprider den via media, (iii) inte ändrar informationen och (iv) inte utlovar några ytterligare uppgifter eller garantier gällande informationen.

VIRUS, HACKING OCH ANDRA ÖVERTRÄDELSER

Du får inte missbruka webbplatsen genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt eller farligt. Du får inte försöka få obehörig tillgång till webbplatsen, den server där webbplatsen lagras eller någon annan server, dator eller databas som är ansluten till webbplatsen. Du får inte attackera webbplatsen via en överbelastningsattack (denial-of-service, DoS) eller förmedla någon sådan attack. Om den här bestämmelsen bryts kan du göra dig skyldig till brottslig verksamhet. Bolaget kommer att rapportera alla sådana överträdelser till aktuella brottsbekämpande myndigheter och kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att överlämna din identitet till dem. I händelse av en sådan överträdelse upphör din rätt att använda webbplatsen omedelbart.

Bolaget är inte ansvarigt för eventuell förlust eller skada som orsakas av en överbelastningsattack, virus eller annat skadligt material som kan påverka din datorutrustning, datorprogram, dina uppgifter eller annat privatägt material i samband med att du använder webbplatsen eller vid nedladdning av material från webbplatsen eller från någon tredje parts webbplats som är länkad till vår webbplats.

ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL

Bolaget kan från tid till annan erbjuda interaktiva tjänster på webbplatsen, inklusive men inte begränsat till chattrum, anslagstavlor, bloggar och forum. Bolaget frånsäger sig alla skyldigheter att övervaka, kontrollera eller moderera interaktiva tjänster på webbplatsen. Bolaget är inte i något fall hållas ansvariga för förlust eller skada till följd av en användares utnyttjande av någon interaktiv tjänst i strid mot bolagets innehållsstandarder. Om du lägger upp innehåll på webbplatsen, garanterar du därmed att bolaget och dess närstående bolag och licensinnehavare över hela världen, får royaltyfri, evig, oåterkallelig, icke-exklusiv rätt till och licens att använda, återskapa, offentliggöra, offentligt framföra, ändra, underlicensera och distribuera innehållet samt inkludera det, i dess helhet eller delvis, i annat arbete på sätt och i medier som är kända idag eller som kan komma att utvecklas. Du ger bolaget och dess närstående bolag och licensinnehavare rätt att använda det namn som du registrerar tillsammans med innehållet, om de så önskar. Du garanterar och intygar att du äger innehållet eller på annat sätt har tillräckliga rättigheter till innehåller för att kunna utge föregående licens utan att överträda eller bryta mot tredje parts rättigheter, att innehåller är korrekt, att användning av det innehåll som du lägger upp inte strider mot den här policyn och inte kommer att orsaka skada för någon person eller enhet samt att du kommer att gottgöra bolaget för eventuella skadestånd utifrån det innehåll du lägger upp. Bolaget har rätt att övervaka och redigera eller ta bort aktiviteter eller innehåll, men är inte skyldiga att så göra. Bolaget tar inget ansvar och tar inte på sig någon skuld för innehåll som du eller någon tredje part har lagt upp.

STANDARDER FÖR ANVÄNDARGENERERAT INNEHÅLL

Följande standarder gäller för allt material som du bidrar med på webbplatsen (”bidrag”) och för alla interaktiva tjänster som hänger samman med materialet:

Bidrag måste:

 • Vara korrekta (när de anger fakta),
 • Vara sanningsenliga (när de utgör åsikter) och
 • Följa gällande lagar i USA och i eventuella länder från vilka de läggs upp.

Bidrag får inte:

 • Innehålla material som är ärekränkande, oanständigt, förolämpande, hätskt eller provocerande,
 • Förespråka våld eller annan illegal aktivitet,
 • Bryta mot någon copyright, något varumärke eller annan immateriell rättighet som tillhör en annan person,
 • Framföras så att de bryter mot rättsliga skyldigheter gentemot en annan person, som till exempel genom avtal eller annat förtroende,
 • Missbruka eller göra intrång i en annan persons integritet eller orsaka upprördhet, olägenhet eller onödig oro,
 • Användas för att föreställa en annan person eller förställa din egen identitet eller samhörighet med någon eller
 • Ge intryck att de kommer från bolaget, om så inte är fallet.

Bolaget avgör, enligt eget gottfinnande, om din användning av webbplatsen har orsakat någon överträdelse av dessa innehållsstandarder. När bolaget slår fast att en överträdelse har inträffat kan det vidta de åtgärder som bolaget anser lämpliga, inklusive men inte begränsat till en eller flera av nedanstående:

 1. 1. Omedelbart, tillfälligt eller permanent borttagande av dina rättigheter att använda webbplatsen,
 2. 2. Omedelbart, tillfälligt eller permanent borttagande av dina bidrag,
 3. 3. Rättsliga förfaranden mot dig gällande ersättning av samtliga kostnader (inklusive men inte begränsat till administrativa och juridiska kostnader) som bolaget har ådragit sig som en följd av överträdelsen och
 4. 4. Utlämnande av informationen till de brottsbekämpande myndigheter i den mån bolaget anser det nödvändigt.

Bolaget är inte ansvarigt för någon handling som sker som svar på eventuell överträdelse av dessa innehållsstandarder.

VILLKOR FÖR BODY & FITS REKOMMENDATIONSPLAN
​​​​​​​Rekommendationsplanen ger kunder hos Body & Fit möjlighet att tjäna poäng och använda dem för att få rabatt när de gör en beställning i Body & Fits webbshop.
Den som rekommenderar
Med förbehåll för de villkor som anges nedan kan du tjäna ”kredit” för användning på denna webbplats genom att rekommendera en ny kund/nya kunder till oss via vårt rekommendationsplan genom att dela rekommendationslänken och/eller rekommendationskoden som vi tillhandahåller dig (”rekommendationsplanen”).
Du är endast berättigad att delta som ”den som rekommenderar” i denna rekommendationsplan om du har ett aktivt konto hos Body & Fit. Du kan inte rekommendera dig själv.
Den som rekommenderar kommer att få den aktuella krediten på sitt konto efter att den som rekommenderats har gjort en beställning med minsta beställningsvärde.
Om den hänvisade personen av någon anledning annullerar eller returnerar sin beställning inom 14 dagar efter att den skickats kommer du inte att kvalificera dig för någon kredit.
Om den hänvisade personen annullerar eller returnerar en del av sin beställning och det återstående beställningsvärdet faller under rekommendationsplanens lägsta beställningsvärde, kvalificerar sig den rekommenderande personen inte längre för krediten.
Du får inte rekommendera dig själv.
Den som rekommenderas
Med förbehåll för de villkor som anges nedan är du den som rekommenderas när du får en rekommendationslänk från den som rekommenderar. Du kan använda den här länken för att få en rabattkupong antingen när du är ny eller befintlig kund som inte har gjort en beställning under de senaste 12 månaderna.
Den kupong som mottagits av den rekommenderade personen är kopplad till den rekommenderade personens e-postadress och kan därmed endast användas av den rekommenderade personen.
För att undvika tveksamheter får alla krediter som genereras från rekommendationsplanen endast användas på Body & Fits webbplats och varken den som rekommenderar eller den som rekommenderas har rätt till någon form av betalning för krediten.
Krediten kan inte lösas in mot kontanter.
När du avbokar eller returnerar (delar av) din beställning kan du inte få ett högre återbetalningsbelopp än det belopp du faktiskt betalade (beställningsvärde minus rabatter).
Krediten som står på ditt rekommendationsplanskonto kan inte överföras på något sätt.
Du kommer att få din kredit för rekommendationsplanen i webbplatsens standardvaluta.
Body and Fit kan, efter eget gottfinnande, dra tillbaka din kredit som genererats från rekommendationsplanen när som helst om vi tror eller misstänker att din användning av rekommendationsplanen är bedräglig, vilseledande eller i strid med dessa villkor.
Möjligheten att kombinera flera kuponger och/eller rabatter kan ändras utan föregående meddelande

YTTERLIGARE VILLKOR

Ytterligare villkor kan gälla för särskilda delar av eller funktioner på den här webbplatsen, inklusive tävlingar, kampanjer eller andra liknande funktioner som alla ingår i dessa användarvillkor genom denna referens. Du ska följa alla ytterligare villkor, inklusive i förekommande fall de som kräver att du har uppnått myndig ålder för att använda eller delta i en tjänst eller funktion. Om dessa användarvillkor strider mot de villkor som anges eller gäller för en särskild del av webbplatsen, eller för en tjänst som erbjuds via webbplatsen, ska de senare villkoren gälla avseende din användning av den aktuella delen av webbplatsen, eller den särskilda tjänsten. Bolagets eventuella skyldigheter avseende dess produkter och tjänster regleras endast av de avtal enligt vilka de tillhandahålls. Inget på den här webbplatsen ska tolkas som att det påverkar dessa avtal. Bolaget kan när som helst förändra de produkter eller tjänster som erbjuds på webbplatsen utan avisering. Materialet avseende produkter och tjänster på webbplatsen kan vara gammalt och bolaget förbinder sig inte till att uppdatera sådant produkt- och tjänstematerial på webbplatsen, förutom vad som krävs enligt gällande lag.

Vissa viktangivelser, mått och liknande beskrivningar är ungefärliga och är endast vägledande. Bolaget vidtar rimliga åtgärder för att presentera produkternas egenskaper korrekt, inklusive tillgängliga färger. Den färg du ser beror dock på ditt datorsystem och bolaget kan inte garantera att din dator återger alla färger korrekt.

HÄLSORELATERADE UPPGIFTER

Information och meddelanden om näringstillskott har inte utvärderats av den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (Food and Drug Administration) och har inte som avsikt att diagnostisera, behandla, bota eller förhindra någon sjukdom. Du måste läsa alla produktetiketter och förpackningar noggrant före användning. Information på eller via webbplatsen syftar inte till att ersätta råd från din läkare eller annan sjukvårdspersonal. Du ska inte använda information på eller via webbplatsen, inklusive men inte begränsat till information som lämnas av sjukvårdspersonal eller kostrådgivare, till att diagnostisera eller behandla ett hälsotillstånd eller en sjukdom.

KONTON, LÖSENORD OCH SÄKERHET

Vissa funktioner eller tjänster som erbjuds på eller via webbplatsen kan kräva att du öppnar ett konto. Du är fullt ansvarig för att behålla sekretessen för den information som du har på ditt konto, inklusive ditt lösenord samt för all aktivitet som har samband med ditt konto. Du ska meddela bolaget omedelbart vid otillåten användning av ditt konto eller lösenord eller någon annan säkerhetsöverträdelse. Du kan hållas ansvarig för förluster som bolaget eller en annan användare eller besökare på webbplatsen har ådragit sig i samband med att någon annan har använt ditt konto till följd av att du inte har hållit din kontoinformation tillräckligt säker och konfidentiell. Du får inte vid något tillfälle använda någon annans konto utan kontoinnehavarens uttryckliga tillåtelse och medgivande. Bolaget kan inte och kommer inte att vara ansvariga för förlust eller skada till följd av att du har underlåtit att fullgöra dessa skyldigheter.

SEKRETESS

Din användning av webbplatsen och all information som du lämnar eller som samlas in av bolaget eller tredje parter i samband med ditt besök på eller din användning av webbplatsen regleras av bolagets Sekretesspolicy  som gäller genom denna referens.Du godkänner bolagets insamling, användning och delning av din information i enlighet med vad som anges i sekretesspolicyn.

Genom att använda webbplatsen bekräftar och godkänner du att internetöverföringar aldrig är fullständigt privata eller säkra. Du förstår att meddelanden eller information som du skickar till webbplatsen kan läsas eller fångas upp av andra, även om det finns ett särskilt meddelande om att en viss försändelse (t.ex. innehållande kreditkortsinformation) är krypterad.

LÄNKAR TILL WEBBPLATSEN

Body & Fit förbjuder upprättande eller underhåll av länkar från andra webbplatser till bolagets webbplats eller någon del därav utan Body & Fits skriftliga förhandsgodkännande. Body & Fit förbjuder också körning eller visning av dess webbplats eller något innehåll i ramar eller via liknande funktioner på andra webbsidor, utan Body & Fits skriftliga förhandsgodkännande. Alla godkända länkar till webbplatsen måste följa gällande lagar, regler och bestämmelser.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Bolaget förbjuder upprättande eller underhåll av länkar från andra webbplatser till bolagets webbplats eller någon del därav utan bolagets skriftliga förhandsgodkännande. Bolaget förbjuder också körning eller visning av dess webbplats eller något innehåll i ramar eller via liknande funktioner på andra webbsidor, utan bolagets skriftliga förhandsgodkännande. Alla godkända länkar till webbplatsen måste följa gällande lagar, regler och bestämmelser.

FRISRIVNINGSKLAUSULER

BOLAGET LOVAR INTE ATT WEBBPLATSEN ELLER DESS INNEHÅLL ÄR FELFRITT ELLER FRITT FRÅN AVBROTT ELLER ATT EVENTUELLA FEL KOMMER ATT ÅTGÄRDAS ELLER ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN KOMMER ATT GE SÄRSKILDA RESULTAT. WEBBPLATSEN OCH DESS INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I DEN MÅN DET ÄR TILLGÄNGLIGT. I DEN UTSTRÄCKNING SOM GÄLLANDE LAG TILLÅTER, FRÅNSÄGER SIG BOLAGET ALLA GARANTIER AV ALLA SLAG, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE GARANTIER OM KORREKTHET, INTRÅNGSFRIHET, SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, MED AVSEENDE PÅ WEBBPLATSEN OCH ALLA PRODUKTER OCH TJÄNSTER SOM PRESENTERAS ELLER KÖPS PÅ ELLER VIA WEBBPLATSEN. BOLAGET FRÅNSÄGER SIG VIDARE ALLT ANSVAR FÖR HANDLINGAR, UTELÄMNANDEN OCH UPPFÖRANDE AV TREDJE PARTER I SAMBAND MED ELLER I ANSLUTNING TILL DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN. DU TAR FULLT ANSVAR FÖR DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH ALLA LÄNKADE WEBBPLATSER. VID EVENTUELLA PROBLEM MED WEBBPLATSEN ÄR DIN ENDA KORRIGERANDE ÅTGÄRD GENTEMOT BOLAGET VID MISSNÖJE MED WEBBPLATSEN ELLER DESS INNEHÅLL ATT SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER SÅDANT INNEHÅLL. DESSA BEGRÄNSNINGAR ELLER KOMPENSATIONER ÄR EN DEL AV FÖRBINDELSEN MELLAN PARTERNA.

Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst och utan avisering: (i) modifiera, göra uppehåll i eller avsluta driften av eller tillgången till webbplatsen eller någon del av webbplatsen, (ii) modifiera eller ändra webbplatsen eller någon del av webbplatsen och gällande policyer eller villkor samt (iii) avbryta driften av webbplatsen eller någon del av webbplatsen, i den mån det är nödvändigt för att genomföra rutinmässigt eller icke-rutinmässigt underhåll, rättelse av fel eller andra ändringar.

BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Förutom där lagen så förbjuder, kommer bolaget inte att i något fall hållas ansvarigt gentemot dig för skador som är indirekta, följdriktiga, avskräckande, tillfälliga eller straffmässiga, inklusive förlorad vinst, även om bolaget har meddelats om att sådan skada kan förekomma.

ÖVERTRÄDELSE AV ANVÄNDARVILLKOR

Bolaget kan, enligt eget gottfinnande och utan föregående avisering, avsluta din åtkomst till webbplatsen och/eller blockera din framtida åtkomst till webbplatsen om bolaget fastslår att du har överträtt dessa användarvillkor eller andra avtal eller riktlinjer som har att göra med din användning av webbplatsen. Din eventuella överträdelse av dessa användarvillkor innebär olagliga och otillbörliga affärsmetoder och kommer att orsaka bolaget irreparabel skada där monetära skadestånd inte är tillräckliga. Du godkänner att bolaget vidtar domstolsföreläggande eller andra lämpliga kompensationsåtgärder om bolaget anser att sådant agerande är nödvändigt eller lämpligt givet omständigheterna. Sådan kompensation gäller i tillägg till annan kompensation som bolaget kan få enligt lag eller i kapital.

Om bolaget vidtar rättsliga åtgärder mot dig som ett resultat av din överträdelse av dessa användarvillkor har bolaget rätt att återkräva, och du ska betala, rimliga advokatkostnader och avgifter i samband med sådan åtgärd, i tillägg till eventuell annan kompensation till bolaget. Bolaget kommer inte under några omständigheter att vara ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för avslutande av din tillgång till webbplatsen som en konsekvens av din överträdelse av dessa användarvillkor.

TVISTER, SKILJEDOMSAVTAL, KATEGORISKA UNDANTAG, UNDANTAG FRÅN RÄTTEGÅNG MED JURY, GÄLLANDE LAG, JURISDIKTION

LÄS FÖLJANDE AVSNITT NOGGRANT. DE FASTSLÅR ATT DU MÅSTE LÖSA TVISTER MED BOLAGET VIA SKILJEFÖRFARANDE OCH BEGRÄNSAR DINA MÖJLIGHETER ATT SÖKA KOMPENSATION FRÅN OSS.

 1. Tillämplighet av skiljedomsavtal.
  • Tvist eller skadestånd i relation till din användning av webbplatsen eller till produkter eller tjänster som säljs eller distribueras av bolaget via webbplatsen som inte kan lösas på ett informellt sätt eller i domstol för förenklade tvistemål, ska lösas individuellt genom bindande skiljedom enligt de villkor som anges nedan. Du och bolaget behöver däremot inte medla vid tvister där vardera parten söker skälig och annan kompensation i samband med påstådd olaglig användning av copyright, varumärken, varunamn, logotyper, affärshemligheter eller patent.
 2. Skiljedomsregler.
  • Federal Arbitration Act reglerar tolkning och tillämpning av den här tvistlösningsbestämmelsen. Skiljeförfarande ska anhängiggöras via American Arbitration Association (”AAA”), ett etablerat system för alternativ tvistlösning (Alternative Dispute Resolution provider) (”ADR system”) som erbjuder tvistlösning enligt vad som anges i det här avsnittet. Om AAA inte kan tillhandahålla skiljeförfarande ska parterna välja ett alternativt ADR system. ADR systemets regler ska reglera alla delar av det här skiljeförfarandet, inklusive men inte begränsat till hur en skiljedom initieras eller begärs, förutom i de fall då sådana regler strider mot dessa användarvillkor (”skiljedomsregler”). AAA:s skiljedomsregler för konsumenter som reglerar skiljeförfarandet är tillgängliga online på www.adr.org eller genom att ringa till AAA på.+1-800-778-7879.

   Skiljeförfarandet ska behandlas av en enskild, neutral skiljedomare. Alla skadestånd eller tvister där det totala värdet på yrkad ersättning understiger tio tusen USD (10 000 USD) kan lösas genom bindande, skiljedom utan krav på närvaro, om den part som söker kompensation så önskar. Vid skadestånd eller tvister där det totala värdet på yrkad ersättning uppgår till tio tusen USD (10 000 USD) eller mer, avgörs rätten till prövning och platsen för sådan prövning av reglerna för skiljedomar. Eventuellt utslag från skiljedomaren om utdömd kompensation kan verkställas av alla behöriga domstolar.
 3. Ytterligare regler vid skiljeförfarande utan krav på närvaro.
  • Om skiljeförfarande utan krav på närvaro har valts enligt ovan ska skiljeförfarandet utföras via telefon, online och/eller baseras uteslutande på skriftliga inlagor. Den part som initierar skiljeförfarandet ska välja förfarande. Skiljeförfarandet ska inte involvera någon personlig inställelse av parterna eller vittnen om inte parterna har kommit överens om det.
 4. Skiljedomarens befogenhet.
  • Skiljedomaren avgör, i förekommande fall, dina och bolagets rättigheter och skyldigheter och tvisten får inte lösas på något annat sätt eller sammanlänkas med andra fall eller parter. Skiljedomaren har befogenhet att avgöra att yrkanden är dispositiva gällande hela eller delar av ett skadestånd. Skiljedomaren har befogenhet att utdöma monetär ersättning och medge alla icke-monetära gottgörelser eller kompensation till enskilda individer enligt gällande lag, skiljedomsreglerna och användarvillkoren. Skiljedomaren ska utfärda en skriftlig skiljedom och meddelande om beslut som beskriver de centrala bevisen och slutsatserna som skiljedomen har baserats på, inklusive beräkning av eventuell tilldelad kompensation. Skiljedomaren har samma befogenhet att utdöma kompensation på individuell basis som en domare i domstol. Skiljedomarens utslag är slutligt och bindande för dig och bolaget.
 5. Avstående från rättegång med jury.
  • Du och bolaget avsäger er härmed alla konstitutionella och lagstadgade rättigheter att väcka talan om rättegång inför en domare eller domstol. Istället ska samtliga skadestånd och tvister lösas genom skiljedom. Skiljeförfaranden är vanligtvis mer begränsade, effektivare och mindre kostsamma än domstolsförhandlingar och de kan endast i begränsad utsträckning granskas av domstol. I händelse av rättstvist mellan dig och bolaget i statlig eller federal domstol med syfte att annullera eller genomdriva en skiljedom eller annat utslag, avstår du och bolaget alla rättigheter till rättegång med jury. Istället väljer ni att tvisten ska lösas av en domare.
 6. Avstående från grupptalan och konsoliderad talan.
  • Du och bolaget avsäger er härmed alla konstitutionella och lagstadgade rättigheter att väcka talan om rättegång inför en domare eller domstol. Istället ska samtliga skadestånd och tvister lösas genom skiljedom. Skiljeförfaranden är vanligtvis mer begränsade, effektivare och mindre kostsamma än domstolsförhandlingar och de kan endast i begränsad utsträckning granskas av domstol. I händelse av rättstvist mellan dig och bolaget i statlig eller federal domstol med syfte att annullera eller genomdriva en skiljedom eller annat utslag, avstår du och bolaget alla rättigheter till rättegång med jury. Istället väljer ni att tvisten ska lösas av en domare.
 7. Sekretess.
  • Inga delar av förhandlingarna får göras tillgängliga för allmänheten eller media. Alla bevis som upptäcks eller läggs fram vid förhandlingarna är konfidentiella och får inte avslöjas, förutom enligt skriftlig överenskommelse mellan parterna, i enlighet med domstolsbeslut eller om lagen så kräver. Trots bestämmelserna ovan, ska ingen part hindras från att lägga fram information inför domstol som är nödvändig för att genomdriva detta avtal om skiljeförfarande eller genomdriva en skiljedom eller söka domstolsföreläggande eller andra lämpliga åtgärder.
 8. Domstol för förenklade tvistemål.
  • Trots bestämmelserna ovan, kan du eller bolaget väcka talan om skadestånd på egen hand i domstol för förenklade tvistemål.
 9. Domstolar.
  • I alla fall då skiljedomsavtalet tillåter parterna att processa i domstol, godkänner parterna härmed att sådana tvister ska regleras av lagarna i USA och lagarna i delstaten Illinois, utan hänsyn till principerna om lagkonflikter. Du samtycker till att godta behörighet och plats för statliga och federala domstolar i DuPage County, Illinois USA, och avsäger dig möjligheten att göra invändningar mot domstolarnas jurisdiktion eller plats.
 10. 10. Fortlevnad.
  • Det här skiljedomsavtalet fortsätter att äga giltighet även om din relation med bolaget upphör.

OGILTIGT VID FÖRBUD

Bolaget hanterar administration och drift av webbplatsen från sin plats i Downers Grove, Illinois USA. Bolaget kan hantera administration och drift av sina andra webbplatser från olika platser utanför USA. Även om webbplatsen är åtkomlig från hela världen är inte alla funktioner, produkter eller tjänster som nämns, hänvisas till, tillhandahålls eller erbjuds via eller på webbplatsen tillgängliga för alla personer eller på alla geografiska platser, eller lämpliga eller tillgängliga för användning utanför USA. Bolaget förbehåller sig rätten att begränsa, enligt eget gottfinnande, tillhandahållande och kvantitet av någon funktion, produkt eller tjänst till någon person eller geografiskt område. Eventuella erbjudanden om funktioner, produkter eller tjänster på webbplatsen blir ogiltigt vid förbud. Om du väljer att ansluta dig till webbplatsen utanför USA gör du detta på eget initiativ och du är ensamt ansvarig för att du följer gällande lokala lagar.

ÖVRIGT

Om en domstol eller annan behörig nämnd bedömer att någon av bestämmelserna i dessa användarvillkor är ogiltiga eller omöjliga att förverkliga, ska sådana bestämmelser begränsas eller tas bort till minsta nödvändiga och ersättas med en giltig bestämmelse som införlivar avsikten med dessa användarvillkor så att användarvillkoren förblir giltiga och i kraft. Dessa användarvillkor bildar det fullständiga avtalet mellan dig och bolaget avseende din användning av webbplatsen, och samtliga övriga skriftliga eller muntliga avtal eller överenskommelser som tidigare existerade mellan dig och bolaget avseende sådan användning har härmed ersatts och hävts. Bolaget kommer inte att acceptera några motbud till dessa användarvillkor och alla sådana erbjudande avvisas härmed kategoriskt. Bolagets underlåtenhet att kräva eller genomdriva strikt uppfyllande av dessa användarvillkor ska inte uppfattas som att bolaget avstår från någon bestämmelse eller rättighet som det har att genomdriva dessa användarvillkor. Inget beteendemönster mellan bolaget och dig eller någon annan part ska heller anses ändra någon bestämmelse i dessa användarvillkor. Dessa användarvillkor ska inte tolkas eller uppfattas som att medföra några rättigheter eller någon kompensation till tredje part.

FEEDBACK OCH INFORMATION

All feedback som du lämnar på webbplatsen anses vara icke-konfidentiell. Bolaget kan använda sådan information utan begränsningar. Informationen på webbplatsen är föremål för ändringar, utan avisering.

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistelösning online (online dispute resolution, ODR).Den finns påhttp://ec.europa.eu/consumers/odr/.Vi är beredda att delta i utomrättsliga tvistelösningsförfaranden i organ för lösning av konsumenttvister.